Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
Munkaviszony létesítéseNyomtatás
Mt. VII. fejezet

1. Egy céggel meghatározott munkahelyen történő takarítási munkára kötöttem határozatlan idejű megbízási jogviszonyt, havi 18. 400 Forint megbízási díjért. Úgy tudom, fizikai munkára nem alkalmazható ez a szerződési forma. Szabályos lehet a szerződés?

Nincs olyan megkötés, hogy fizikai munkára ne lehetne megbízási szerződést kötni. Azt, hogy egy adott tevékenység elvégzésére a felek munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt alapíthatnak, mindig az adott tevékenység ellátásával kapcsolatos összes körülmény mérlegelésével, kell eldönteni. Ennek során mérlegelni kell különösen, de nem kizárólagosan, azt a körülményt, hogy van-e a megbízottnak/munkavállalónak rendelkezésre állási kötelezettsége egy meghatározott munkaidőben, vagy a megbízott feladata „csupán” az, hogy a szerződésben meghatározott feladatokat elvégezze, és ezen túl nem kell a munkahelyén rendelkezésre állnia. Vagyis a konkrét esetben: ha a megbízott/munkavállaló feladata az, hogy bizonyos takarítási munkálatokat elvégezzen – történhet ez a megbízója által meghatározott időben is (pl. minden reggel 7.00 óráig ki kell takarítani) –, de ezen túl nem kell a munkahelyén rendelkezésre állnia, akkor akár megfelelő forma lehet a megbízási jogviszony is. Ha viszont a munkavállalónak minden nap meghatározott munkaidőben rendelkezésre kell állnia a munkahelyen, akkor is, ha éppen nincs ellátandó feladat, akkor a jogviszony inkább munkaviszonynak tekinthető. Hangsúlyozandó azonban, hogy egy jogviszony minősítésénél mindig nagyon fontos, hogy az ellátandó tevékenység minden egyes körülményét gondosan mérlegeljük, pl.: kinek az eszközeivel történik a munkavégzés; ki osztja be a munkaidőt; állíthat-e a megbízott helyettest maga helyett, ha akadályoztatva van a feladat ellátásában; az utasítási jog jellege, a megbízottnak van-e más tevékenysége is, vagy kizárólag egy megbízott részére végez munkát, stb.

 

2. Amunkáltatómmal csak szóban megállapodtunk meg munkaviszony létesítésében, a munkabéremben, az ellátandó feladatokban és a munkaidőmben. Azóta eltelt már közel másfél hónap, a munkaszerződést még nem foglaltuk írásba. Munkáltatóm közölte, hogy nem szeretne tovább foglalkoztatni és miután az írásbeliség elmulasztása miatt nem is jött létre érvényes munkaszerződés, nem hajlandó a munkaviszonyomat írásban megszüntetni. Mit tehetek?

A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni, a munkaszerződés írásba foglalásáról pedig a munkáltató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő 30 napon belül - hivatkozhat. Ha tehát a munkavállaló a munkába lépést követő 30 napon belül nem fordult munkaügyi bírósághoz annak érdekében, hogy a munkaügyi bíróság állapítsa meg a munkaszerződés érvénytelenségét, úgy a munkaviszony – az írásba foglalás elmaradása ellenére – létrejött. Ebből kifolyólag a munkáltató – amennyiben a munkavállalót a továbbiakban foglalkoztatni nem kívánja – köteles a munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvében foglalt feltételeknek megfelelően írásban megszüntetni.

 

3. Acégnél zajló átszervezések miatt a jelenlegi munkakörömhöz tartozó feladatok mellé új feladatokat fogok átvenni, mely feladatokat korábban egy kollégám végezte. A főnököm viszont felvetette, hogy szeretne új próbaidőt kikötni, mivel nem tudja, hogy az új feladatokat el tudom-e majd végezni vagy sem. Jogszerűen ki lehet-e kötni újabb próbaidőt?

A Munka Törvénykönyve értelmében próbaidőt kizárólag a munkaviszony létesítésekor lehet kikötni a munkaszerződésben. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a munkaszerződés módosításától függetlenül újabb próbaidő nem köthető ki.

 

4. Az új munkaadóm német ügyvezetője hat hónapos próbaidőben szeretne velem megállapodni. Arra hivatkozik, hogy Németországban is ennyi a próbaidő és emiatt a cég ragaszkodik ehhez az időtartamhoz. A munkaszerződés tervezete szerint a magyar jog az irányadó. Lehetséges ilyen hosszú próbaidő?

Gyakran előfordul, hogy Magyarországi cégek külföldi vezetői vagy tulajdonosai az anyaországban már megszokott és bevált rendelkezéseket, mint pl. a hosszabb próbaidő lehetőségét, kívánják alkalmazni a magyar munkavállalók esetében is. A próbaidő az Mt. szerint azonban legfeljebb három hónapig, és csak kollektív szerződés ilyen kikötése esetén tarthat hat hónapig.

 

5. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja vagyok, elláthatom-e munkaviszony keretében a társaság ügyvezető igazgatói posztját?

A Gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) 22.§ (3) bekezdése szerint, nem láthatja el egyszemélyes kft. tagja munkaviszony keretében az ügyvezetői tisztséget, azonban a társasági szerződés ilyen tartamú rendelkezése alapján ettől el lehet térni, és lehet úgy rendelkezni, hogy az egyszemélyes gazdasági társaság tagja is munkaviszonyban lássa el a társaság vezető tisztségét.

 

6. Sportiskolában végeztem tanulmányaimat, és a jövőben profi sportolóként szeretnék dolgozni. Ez a tevékenység végezhető munkaviszony keretében?

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a hivatásos sportoló - amennyiben a törvény kivételt nem tesz - a sportvállalkozással kötött munkaszerződés alapján fejti ki sporttevékenységét. Az ilyen jellegű tevékenység eltérő törvényi rendelkezés hiányában csak munkaviszony keretében látható el. A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződés csak akkor jön létre, ha a törvényben foglalt kötelező tartalmi elemeken túlmenően tartalmazza a munkavégzés módjára, a munka- és pihenőidőre, a szabadság kiadására, valamint a munka díjazására vonatkozó megállapodást.

 

7. Kötelező-e írásba foglalni a munkaszerződést?

A munkaszerződést továbbra is a munkáltató köteles írásba foglalni. Ez a szerződés érvényességi feltétele. Új előírás azonban, hogy a munkáltató kötelessége az írásba foglalt munkaszerződés egy példányát a munkavállalónak átadni, és az átadás tényét igazolnia is kell tudnia.

Ha nincs írásbeli munkaszerződés, ez érvénytelenséget eredményez, de erre csak a munkavállaló hivatkozhat a munkába lépést követő 30 napon belül. Ha ez a 30 nap eltelik, a munkaviszonyt érvényesen létrejöttnek kell tekinteni. A munkaviszony tartalmi elemeire ilyenkor a felek előzetes nyilatkozataiból és a teljesítési körülményekből lehet következtetni.

Fontos, hogy a munkaszerződés írásba foglalására vonatkozó kötelezettségét megszegő munkáltatóval szemben a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény szerint munkaügyi bírság szabható ki.

 

8. Amunkaszerződés kötelező tartalmi elemeiben történt-e változás?

A munkaszerződés ezentúl akkor is érvényes, ha nem tartalmazza a munkavégzés helyét. Ilyenkor azt a helyet kell munkahelynek tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. A munkaszerződésben – a felek azonosító adatain kívül – továbbra is rögzíteni kell a munkavállaló munkakörét és alapbérét.

Megszűnik az állandó és változó munkavégzési hely, valamint a szokásosan telephelyen kívül végzett munka fogalma is.

A munkaviszony tartalmáról rendelkezni kell, ha azonban ez nem történik meg, akkor a munkaviszony határozatlan időre jön létre.

 

9. Milyen hosszú lehet legfeljebb a próbaidő? A munkáltatóm 1 hónapos próbaidőt kötött ki a szerződésben, majd ezt követően meg akarja hosszabbítani további 2 hónappal. Megteheti?

A próbaidő kikötése változatlanul csak akkor érvényes, ha a felek írásban annak időtartamát is megállapítják. A próbaidő tartama továbbra is legfeljebb három hónap lehet. Ha a felek három hónapnál rövidebb próbaidőt kötöttek ki a munkaviszony létesítésekor, azt – ellentétben a korábbi határozott tilalommal – legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatják, de a próbaidő ezzel együtt sem haladhatja meg a munkaviszony kezdetétől számított három hónapot.

Kollektív szerződés a próbaidő hosszát legfeljebb hat hónapban is megállapíthatja, de a próbaidő konkrét tartamát ilyenkor is ki kell kötni a munkaszerződésben.

 

10. Az új Munka Törvénykönyve alapján a munkaszerződésben el lehet térni a törvénytől a munkavállaló hátrányára is?

A Munka Törvénykönyve 43. § (1) bekezdése szerint:

A munkaszerződés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Második Részben foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet. Eszerint munkaszerződésben csak a munkavállaló javára lehet eltérni, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A törvény felépítéséből következik, hogy minden fejezet végén külön szabályok írják elő az eltérés lehetőségét. Ezek a szabályok megtilthatják, vagy engedélyezhetik az eltérést pozitív, illetve negatív irányba is. Az eltérés meghatározásakor a jogalkotó kitér arra is, hogy az eltérés a felek megállapodása vagy kollektív szerződés alapján lehetséges.

A törvény 277. § (2) bekezdésében azonban kimondja, hogy kollektív szerződés – eltérő rendelkezés hiányában – a Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet. Ez alapján tehát kollektív szerződéssel, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, akár a munkavállaló hátrányára is el lehet térni a törvényben foglaltaktól.

Összefoglalva tehát: Minden fejezet végén megtalálhatóak az eltérést szabályozó rendelkezések, és fő szabály szerint munkaszerződésben a Munka Törvénykönyvétől csak a munkavállaló javára, kollektív szerződés esetében pedig akár a munkavállaló hátrányára is el lehet térni.

 

11. Mit kell leírni egy munkaszerződésben?

A munkaszerződésben meg kell határozni:

  1. Alapbért,
  2. Munkakört,
  3. A munkaviszony tartamát (ha nincs meghatározva, akkor határozatlan idejű),
  4. A munkahelyet (ha nincsen meghatározva, akkor azt kell munkahelynek tekinteni, ahol szokás szerint végzi a munkát. A változó munkahely fogalmát nem használja a törvény, azonban a munkahely akár Magyarország területében is meghatározható),
  5. Napi munkaidőt (ha nincs meghatározva, akkor általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatást kell érteni),
  6. A munkaviszony kezdetét.

 

12. Megkötöttük a munkaszerződést, azonban nem tudom, hogy pontosan mikor kellene munkába állnom, és a szerződésben sem szerepel, hogy mikor kellene kezdenem.

Az új Munka Törvénykönyve szerint a munkaviszony kezdetének napját a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő naptári nap.

 

13. Mit jelent az, hogy elállhatok a munkaszerződéstől? Hallottam, hogy van arra lehetőség, hogy ha megkötök egy munkaszerződést, de közben jobb ajánlatot kapok, akkor elállhatok a megkötött szerződéstől és ennek semmiféle hátrányos következménye nem lesz rám nézve. Igaz ez? A munkáltató is megteheti ugyanezt?

A Munka Törvénykönyve szerint:

49.§ (1) A felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartam alatt a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a munkaviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna.

A fenti rendelkezés szabálozza az elállás lehetőségét. Ez mindkét fél számára lehetővé teszi, hogy elálljon a szerződéstől, ha a munkaszerződés megkötését követően, de még a munkaviszony megkezdése előtt olyan lényeges változás következik be valamelyikük körülményeiben, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony teljesítését, vagy ez a teljesítés aránytalan sérelemmel járna. Fontos tehát, hogy legyen idő a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony megkezdése között. Annak a változásnak pedig, ami okot ad az elállásra, ebben az időszakban kell bekövetkeznie. Ráadásul az oknak jelentősnek kell lennie, olyannyira, hogy az lehetetlenné tenné a munkaviszony teljesítését, vagy legalábbis a teljesítés aránytalan sérelmet okozna.

Egy jobb állásajánlat azonban egyértelműen nem olyan indok, amire hivatkozva a munkaszerződéstől el lehetne állni.

 

14. Az új Munka Törvénykönyve szerint határozott idejű munkaszerződést meg tudok-e hosszabbítani hat hónapon belül többször is havonta, gazdasági indokra hivatkozva.

Az új Munka Törvénykönyve szerint [192. § (4) bek.] a munkaszerződés meghosszabbítása hat hónapon belül többször is lehetséges munkáltatói jogos érdek fennállása esetén, amennyiben az nem sérti a munkavállaló jogos érdekét. Az említett havonta többszöri meghosszabbításnál azonban fokozottan érdemes figyelembe venni és mérlegelni az új Munka Törvénykönyvének 6. § (7) bekezdésében megfogalmazott rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmát. E bekezdés értelmében rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására irányul vagy ehhez vezet.

 

15. Új munkahelyre kerültem, és még nem kaptam munkaköri leírást. Ezt mikor kell megkapnom a munkáltatótól?

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége az alábbiakra terjed ki: napi munkaidő, alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások, munkabérről való elszámolás módja, munkabérfizetés gyakorisága, kifizetés napja, munkakörbe tartozó feladatok, szabadság mértéke, számítási módja és kiadása, valamint a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályai, továbbá tájékoztatás arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e, és arról, hogy ki a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ezt a tájékoztatást a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban kell megtennie.

Nincs ilyen kötelezettség, ha a munkaviszony tartama nem haladja meg az egy hónapot, vagy a munkaidő nem több heti 8 óránál. Ha a munkaviszony kevesebb, mint 15 napig tart, és a tájékoztatás még nem történt meg, akkor az elszámolásra nyitva álló idő alatt kell a tájékoztatást pótolni.

 

16. Határozott idejű munkaszerződés esetében érvényes-e az a jogszabály, hogy a szerződések maximum öt évig hosszabbíthatóak, vagyis csak öt év időtartamra lehet határozott idejű szerződést kötni?

Az új Munka Törvénykönyvében a kérdésre vonatkozó szabály a 192. § (2) és (3) bekezdésében található. A régi Munka Törvénykönyvéhez képest tartalmi változás nem történt, összefoglalva: a határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is. Azonban, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, az engedély meghosszabbítása esetén a munkaviszony tartama az öt évet meghaladhatja.

 

17. Az új Munka Törvénykönyvében szerepel egy új elem, a többmunkáltatós munkaviszony. Mit jelent ez konkrétan? Mikortól lehet ezt igénybe venni? Ki és hogyan kezdeményezheti ezt?

A több munkáltató által létesített munkaviszonyra vonatkozó előírást az új Munka Törvényének 195. §-a tartalmazza. A szabályozás nem túl részletes, hiszen a jogalkotó a felekre bízza az egyéb kérdésekben való megállapodást, a megfelelő gyakorlat kialakítása pedig időt igényel a munkáltatók részéről.

A több munkáltató által létesített munkaviszony lényegében azt jelenti, hogy egyetlen munkakörbe tartozó feladatokat lát el a munkavállaló, de több munkáltatóval köti a munkaszerződést. A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. A munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek.

Arra is lehetőség van, hogy egy már létező, kétoldalú munkaszerződést módosítsanak a felek oly módon, hogy az adott munkakört immár több munkáltató számára látja el a munkavállaló, és új munkáltatók lesznek felek a munkaszerződésben, illetve a munkaviszonyban. Ilyenkor azonban figyelni kell arra, hogy a munkáltatói jogkörrel kapcsolatos kötelezettségeket a szerződésben rendezzék.

Vissza az oldal tetejére