Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodásokNyomtatás
Mt. XVIII. fejezet

1. Szeretnék elvégezni egy több hónapig tartó tanfolyamot, melyhez kértem a munkaadómtól anyagi támogatást. A főnököm a napokban már jelezte is, hogy a cég támogatni fogja a továbbképzésemet, viszont szerződést erre vonatkozóan nem kaptam. Lehetséges, hogy erről a munkaadómmal szóban állapodunk meg?

A Munka Törvénykönyve szerint a tanulmányi szerződést mindenképpen írásba kell foglalni. A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját és annak mértékét, valamint – a támogatás mértékével arányosan – a munkavállaló által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban töltendő idő tartamát, amely azonban öt évnél hosszabb nem lehet.

 

2. Érvényes a szóban megkötött versenytilalmi megállapodás?

A törvény nem köti írásbeli alakhoz a versenytilalmi megállapodást, így annak szóbeli megkötése is érvényes. Ugyanakkor az intézmény jellegéből, a későbbi bizonyítási nehézségek megelőzése érdekében feltétlenül tanácsos, hogy a felek a versenytilalmi megállapodást írásba foglalják. Mivel maga a versenytilalmi megállapodás írásbeli alakszerűséghez nem kötött, annak megszüntetése, így az elállási jog gyakorlása szóban is érvényes.

 

3. A2012. július 1-jét megelőzően megkezdett tanulmányokra a korábbi, vagy az új Munka Törvénykönyve alkalmazandó?

A 2012. július 1-jét megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára a régi Munka Törvénykönyve rendelkezései alkalmazandók.

 

4. Egy gazdasági társaság által szervezett egyéves „Vezető mesterfokon” elnevezésű képzésen veszek részt. Igénybe vehetek-e tanulmányi munkaidő-kedvezményt?

A régi Munka Törvénykönyve csupán az iskolai rendszerű képzésben való részvétel esetén írta elő, hogy a munkáltató a munkavállaló részére szabadidőt köteles biztosítani. A nem iskolai rendszerű képzésben részvevő munkavállaló számára tanulmányi munkaidő-kedvezményt a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a tanulmányi szerződés állapíthatott meg, ezért 2012. július elsejét követően a nem iskolai rendszerű képzésben részvevő munkavállalót a korábban hatályos rendelkezések alapján munkaidő-kedvezmény változatlanul csak munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezése, vagy az erre irányuló tanulmányi szerződés alapján illeti meg, ha tanulmányait 2012. július elsejét megelőzően kezdte meg.

 

5. Középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezem. Öt évvel ezelőtt a munkaadómmal tanulmányi szerződést kötöttünk jogi tanulmányok elvégzése céljából. A diploma megszerzését követően, azonban nem kaptam a cégnél a végzettségemnek megfelelő munkakört. Felmondhatom-e jogszerűen a munkaviszonyomat?

Amennyiben a tanulmányi szerződésben szerepel, hogy a képesítés megszerzése után a munkáltató a munkavállalót a végzettségének, illetőleg képesítésének megfelelő munkakörben foglalkoztatja tovább, jogszerűen élhet felmondással. Ha tehát a tanulmányi kikötése szerint a munkavállalót a tanulmányai alapján szerzett képesítésének megfelelő munkakörben kell foglalkoztatni, és ennek a munkáltató elvárható időn belül nem tesz eleget, a munkavállaló jogszerűen szüntetheti meg ennél az oknál fogva munkaviszonyát, és a munkáltató nem követelheti tőle a tanulmányaira fordított költségei visszatérítését.

 

6. Közalkalmazottal köthető-e versenytilalmi megállapodás?

A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyve versenytilalmi megállapodásra szóló rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 

7. Köthet tanulmányi szerződést a munkáltató olyan személlyel, akivel nem áll munkaviszonyban?

Ha a munkáltató olyan személlyel kíván megállapodást kötni tanulmányi támogatásról és foglalkoztatásról, aki nem áll vele munkaviszonyban, ezt az általános szerződéskötési szabadság alapján, a polgári jog szabályai szerint teheti meg. (2012. július 1-je előtt tanulmányi szerződést köthettek.) Ez esetben a felek közötti szerződés tartalmi elemei megegyezhetnek a tanulmányi szerződés tartalmával (mivel a tanulmányokat folytató természetes személy nem munkavállaló, a munkáltató csak anyagi támogatást nyújthat, a munkavégzés alóli mentesítésre vonatkozó szabályok ebben az esetben nem értelmezhetőek).

 

8.  A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a tanulmányi szerződés is megszűnik?

Ha a tanulmányi szerződés időtartama alatt (akár a tanulmányi szerződés, akár az azok befejeztével ledolgozandó idő során) változás (korábbi szóhasználattal jogutódlás) következik be a munkáltató személyében, az új munkáltató köteles a támogatást továbbra is nyújtani, a munkavállaló pedig nem mentesül a tanulmányok folytatását, illetve a munkaviszonya fenntartását érintő kötelezettsége alól.

 

9. Amunkaadóm közölte, hogy felmondja a velem korábban kötött tanulmányi szerződést, mivel csődeljárás alatt áll, így a szerződésben vállalt támogatást nem áll módjában fizetni. Ez így jogszerű?

Ha bármely fél körülményeiben olyan lényeges változás következne be, amely az általa vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné teszi, vagy az aránytalan sérelemmel járna, megszüntethető a szerződés. Ekkor az addigi támogatások - ellentétben az elállás esetével - nem követelhetők vissza. A szerződést írásban kell felmondani.

 

10. Van lehetőség arra, hogy a munkavállaló elálljon a versenytilalmi megállapodástól?

Ha a versenytilalmi megállapodást még a munkaviszony fennállása alatt kötötték, és a munkáltató olyan súlyos kötelezettségszegést követ el a munkavállalóval szemben, amiért az azonnali hatályú felmondással megszünteti a munkaviszonyát, ezentúl nem várható el tőle, hogy tekintettel legyen a szerződésszegő munkáltató gazdasági érdekeire, így elállhat a megállapodástól.

Vissza az oldal tetejére