Ugrás a publikus portálra
Gyakran ismételt kérdések
Kapcsolatfelvétel
Útmutató
Fogalomtár
SzakszervezetNyomtatás
Mt. XXI. fejezet

1. Munkavállalóként kell-e tájékoztatnom a munkáltatót szakszervezeti tagságomról?

A munkáltató nem követelheti a munkavállalótól, hogy szakszervezeti tagságáról nyilatkozzék.

 

2. Aszakszervezetek igénybe vehetik-e a munkáltató belső kommunikációs rendszerét?

Az előírások szerint a munkáltató annak lehetőségét köteles biztosítani, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más megfelelő módon közzétegye. Jogszabály nem írja elő azt, hogy a szakszervezetek számára a munkáltató által használt megoldást kell azonos formában és mértékben biztosítani.

 

3. Mit jelent a szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme?

A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló

  • kirendeléséhez
  • kiküldetéséhez
  • átirányításához
  • munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez.

 

4. Részesülhetek-e munkavállalóként többféle tagsági vagy tisztviselői feladataim miatt többféle védelemben?

A munkajogi szabályok lehetővé teszik, hogy a munkavállaló többféle védelemben részesüljön (például üzemitanács-tag és szakszervezeti tisztségviselő is lehet egyidejűleg).

Ebben az esetben valamennyi jogosult szervezet egyetértése szükséges a munkáltatói intézkedés megtételéhez.

 

5. Megtiltható-e a szakszervezeti képviselőnek, hogy a munkáltatóhoz belépjen?

A szakszervezetek számára nem lehet megtiltani, hogy képviselőik (tisztségviselőik) a munkáltatóhoz belépjenek. Ez irányadó arra az esetre is, ha a szakszervezetnek bár önálló szervezete nem alakult, de a munkavállalóik között szakszervezeti tagok vannak. Ha a szakszervezet rendelkezik olyan taggal, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll, akkor a szakszervezet érdekében eljáró személy belépését nem lehet megtagadni.

 

6. Korlátozható vagyok-e, mint szakszervezeti tisztségviselő mozgási lehetőségemben?

A szakszervezeti képviselő belépési szándékáról a munkáltatót előzetesen értesíteni kell.

A képviselő köteles eljárása során a munkáltató működési rendjére vonatkozó szabályokat betartani. A munkáltató a telephelyen belül meghatározhatja a képviselő mozgását, előírhatja, hogy a munkavállalókkal, illetve más szakszervezeti képviselőkkel hol találkozhat. A szakszervezet érdekében eljáró tisztségviselő mozgása különösen munkabiztonsági, illetve titokvédelmi szempontok alapján korlátozható.

 

7. Mennyi munkaidő-kedvezmény illet meg, mint szakszervezeti tisztségviselőt?

A Munka Törvénykönyve az érdekképviseleti tevékenység ellátásához távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt biztosít a szakszervezet által megjelölt munkavállalók részére. E munkaidő-kedvezmény célhoz kötött, azt csupán az érdekképviseleti tevékenységgel összefüggésben lehet felhasználni. Ilyen lehet például a szakszervezeti gyűlés, egyeztetés, megbeszélés, a szakszervezet által szervezett képzés, továbbképzés, illetve tanulmányút is. Ezen túl a törvény külön nevesíti a munkajogi védelmet élvező szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményét, amely a munkáltatóval való konzultáció teljes tartamára szól.

A munkaidő-kedvezmény mértéke egy naptári évben - mely az ellenkező kollektív szerződéses megállapodás hiányában nem vihető át a következő évre - legfeljebb a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Mivel a munkaidő-kedvezmény január elsejei taglétszámhoz igazodik, az év közben bekövetkező taglétszám-változás ezt nem befolyásolja. Megjegyezzük, hogy e szabály alkalmazásakor 2012. december 31. napjáig a 2012. január 1-jei taglétszám az irányadó.

Azt, hogy konkrétan mely munkavállalók és milyen időtartamra részesülhetnek munkaidő-kedvezményben, a szakszervezet jogosult meghatározni - ennek során azonban az együttműködési kötelezettségre, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére is figyelemmel kell lenni. Rendkívül indokolt esetet kivéve a szakszervezetnek legalább öt nappal korábban be kell jelenteni a munkáltató felé az igénybevételt. A rendkívüli esetek tipikus körét érdemes lehet a kollektív szerződésben szabályozni.

 

8. Mikor lehet egy érdek-képviseleti szervet szakszervezetnek tekinteni?

A Munka Törvénykönyve szerint minden olyan érdek-képviseleti szervezetet szakszervezetnek kell tekinteni, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése. Minden ilyen szervezetet megilletnek a Munka Törvénykönyvében biztosított érdek-képviseleti jogok és azok érvényesülését szolgáló egyéb jogosítványok. A munkáltató a nem szakszervezet elnevezésű érdekképviseletet ellátó szervezetek között nem tehet különbséget, és elnevezésük miatt nem zárhatja ki őket a szakszervezeti jogok gyakorlásából.

 

9. Milyen feltételek szerint használhatja a szakszervezet a munkáltató helyiségeit?

A szakszervezetek a munkáltató helyiségeit csak a munkáltatóval kötött megállapodás alapján, rendeltetésszerűen, érdek-képviseleti tevékenységük céljára használhatják. Gazdasági vagy nyereségorientált szakszervezeti tevékenység tehát a munkáltató helyiségeiben csak a vele kötött külön megállapodás alapján folytatható.

 

10. Aszakszervezet hány védelemben részesülő tisztségviselőt jelölhet meg?

A védelem alá eső tisztségviselőt a szakszervezet a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók létszáma alapján jelölheti meg. (Korábban a létszámtól függetlenül tehette meg.) A szakszervezet az üzemi tanácsra vonatkozó szabályok szerint önállóan minősülő telephelyen foglalkoztatott munkavállalók közül a munkavállalók a megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma alapján meghatározott számú képviselőt jelölhet meg.

 

A munkaidő-kedvezmény mértéke

A telephelyen a munkavállalók megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma

Munkaidő-kedvezményt igénybe vevő (védelemben részesülő) szakszervezeti képviselők létszáma

-500

1

501-1000

2

1001-2000

3

2001-4000

4

4001-

5

 

11. Megválasztott szakszervezeti tisztségviselő vagyok, azonban a munkáltatómnál nincs szakszervezeti szerv. Ettől függetlenül megillet-e a munkajogi védelem?

A munkajogi védelem csak a munkáltatónál működő szakszervezeti szervnél megválasztott tisztségviselőre vonatkozik, a más szakszervezeti szervnél választott funkciót, betöltő tisztségviselőt nem illeti meg.

 

12. Szakszervezeti tisztségviselőként megillet-e a védelem, ha munkaviszonyom szünetel?

A tisztségviselő akkor is védett, ha a munkaviszonya valamilyen okból szünetel.

Vissza az oldal tetejére